Norske oljepenger til tyske motorveier

Mens norsk infrastruktur forfaller.

Norske oljepenger lånes ut til bygging av tyske motorveier mot en rente på 1.8 %. Norske veier forfaller fordi man krever 6,5 % rente på slike investeringer her. Av samme grunn må samferdselsministeren se etter ”bompengeløsninger” for å få finansiert opprusting av norsk jernbane. Og vi mangler 80 milliarder til vedlikehold av vann- og avløpsledninger. Sparer vi oss til fant?

Investerer oljeformuen i Tyskland
Teknisk Ukeblad skrev nylig om oljefondets investering på 61 milliarder i Tyskland til en rente på 1.8 %. Pengene er et lån til den tyske staten som bruker pengene til investeringer i motorveger. Spørsmålene som reises i TU er hvorfor man ikke like gjerne kan investere i våre egne veier og hvorfor renten på veiprosjekter i Norge skal være 6,5 %.

Ligger langt bak på veg
Tyskland er på 10. plass i World Economic Forums rangering av vei-infrastruktur. Norge er på 84. mellom Indonesia og India. Totalt sett befinner norsk infrastruktur seg på plass nr 42, sammen med Jordan og Tunis. Vår Jernbane er rangert mellom Bulgaria og Botswana som nr 54. Det er flyplassene våre som redder totalrangeringen.

”Bompengefinansiert” jernbane  
I følge Aftenposten 2. desember leter nå jernbanedirektøren etter ”bompengeløsninger” for å få finansiert modernisering og utvikling av jernbanen. Det meste av jernbanenettet følger 100 år gamle traseer. For å ta igjen det tapte har en arbeidsgruppe foreslått større prosjekter organisert som egen selskap etter mønster av utbyggingen av Gardermoen. Selskapene skal kunne hente inn privat kapital.

Mangler 80 milliarder i vann og avløp
World Economic Forum har ikke sett på norske vann- og avløpsledninger. Det har andre gjort. I følge en leder i tidsskriftet VANN tidligere i høst er 20 % av ledningsnettet så dårlig at det bør skiftes ut i løpet av få år. Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til ca 80 milliarder kroner.

Å spare seg til fant, med penger på bok
I Finansdepartementet viser man til den såkalte handlingsregelen som regulerer bruk av oljeinntekter til norske formål over statsbudsjettet, og som samtidig sikrer at oljefondet vokser. Vi har ”penger på bok” som det heter, sparepenger. Nå viser det seg altså at vi har en del av sparepengene i tyske veger. Investeringer i norske veger, jernbaner og vannledninger er også sparing. Forfall er tap av formue. Er vi i ferd med å ”spare oss til fant” med ”penger på bok”?

Tekna er opptatt av utfordringene vi står overfor når det gjelder videre utvikling av vår infrastruktur, blant annet i uttalelser til statsbudsjettet. I januar reises problemstillingene på nytt i ”Samferdsel 2012”.

5 svar til “Norske oljepenger til tyske motorveier”

  1. Påminner om at det nærmer seg stortingsvalg førstkommende høst, så sørg da for at det ikke blir de folkevalgte mulighet til å danne noen mindretalls regjering. Kan ikke se at de som har hatt muligheten og makten til å forvalte Norges formue til utvikling av Norges infrastruktur de siste 60 år har vært kvalifisert på noen som helst måte.

  2. Victor Norman, tidligere statsråd, nå professor ved NHH, mener i DN lørdag 23. juni 2012 at vi bør innføre Avinor- og Statnett-modell for å få fart på norsk veibygging. Avinor skal bygge nytt på Gardermoen og Flesland for 15 milliarder. Ingen spør om dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller om økonomien tåler investeringen. Pengene vil han hente fra veiprising. Professor Stein Østre ved Høyskolen i Hedmark vil heller hente penger fra særavgiftene på motorvogner (DN 26. juni. Det kan de krangle om. Hovedpoenget er uansett at det investeres i forhold til behovet og ikke i forhold til årlig saldering av statsbudsjettet.

  3. Sosialøkonomlauget bør ikke få ha debatten om oljepengebruken alene, skriver skipsreder og siviløkonom Herbjørn Hansson i leserinnlegg i DN fredag 9. mars. Han viser til sentralbanksjef og sosialøkonom Øystein Olsens forslag om å begrense bruken av penger fra oljefondet innenlands.

    Han mener som flere med meg at å bruke oljepenger på oppgradering av vår infrastruktur er et godt alternativ til å finansiere næringsliv og næringsutvikling i utlandet gjennom aksjekjøp i utenlandske selskaper.

    Hansson har også andre gode forslag. Han vil importere 100 professorer fra utlandet for å styrke norsk universitetsutdanning og forskning. Han vil ha gode lån- og stipendordninger for norsk ungdom som vil studere i utlandet. Slik kan oljepengene brukes til å styrke norsk næringsutvikling.

    Men viktigst: La ikke sosialøkonomlauget ha debatten om oljepengebruk for seg selv.

  4. Sentralbanksjefen oppfordret regjeringen til å bruke mindre oljepenger i sin årstale 16. mars. Regjeringen burde, i følge sentralbanksjef Øystein Olsen, endre den såkalte handlingsregelen slik at man årlig ikke har anledning til å tilføre statsbudsjettet mer enn 3 % av fondets verdi. Begrunnelsen er at fondets årlige avkastning nå er rundt 3 % og ikke 4 % som man mente det ville være i 2002 da regelen ble innført. Ha får heldigvis ikke støtte hverken fra statsministeren eller lederen av Høyre. Statsbudsjettet er ikke bare forbruk. Statsbudsjettet er også investeringer, blant annet i vedlikehold og oppgradering av infrastruktur. Det er sparing på linje med investeringer i tyske motorveier. Det å ikke vedlikeholde er å sende regningen videre til neste generasjon. Investeringer i norsk infrastruktur er også å bygge kompetanse, i Norge. Investeringer i staslige skolebygg og gode lærere er også sparing. Gjøres det riktig og man regner fornuftig er avkastningen kanskje mer enn 3 %. Selvsagt er det et problem med høye lønninger i Norge, men uansett: Bra at Stoltenberg ikke hører på Olsen denne gangen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *