Nasjonal transportplan på vei inn i sila?

I dag ble det faglige forslaget fra Statens vegvesen, Jernbanverket, Kystverket og Avinor overlevert til Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.
De siste månedene er det også presentert andre store fagvurderinger av infrastruktur for transport. Høyhastighetsutredningen, Intercity-utredningen, konseptvalgutredning(KVU) for godsterminaler for å nevne de største. Byregionene har også sendt inn sine KVUer til Samferdselsdepartementet som har bestilt disse utredningene.
I dagens presentasjoner fra faglig hold ble det tydelig redegjort for hva som må til dersom Norge skal lykkes med å få en mer effektiv utvikling av infrastrukturen.
Transportetatene og Avinor mener at det vil kreve en mer effektiv og raskere planlegging, blant annet bør et nytt planregime vurderes. Det er også nødvendig å legge til rette for økt konkurranse og effektiv produksjon. Ikke minst er det avgjørende med en langsiktig og forutsigbar finansiering.

Illustrasjon av en trakt
Fra "store hårete mål" til "stykkevis og delt".

Fra tidligere vet vi at beslutningsprosessen i samferdselssektoren er sterkt influert av samfunnsøkonomisk teori. Her finnes det teorier som støtter en forestillingen om at offentlige investeringer over et gitt nivå vil skape press i økonomien, økte lønnskrav og inflasjon. Det er uønsket.
På den andre siden møter man kravet om at investeringer skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme slik lønnsomhet er definert i samfunns¬økonomiske virkningsberegninger. Dette er effektive silingsmekanismer i forhold til ambisiøse ideer og mål.

Tekna har tidligere uttrykt sin bekymring over planprosesser som tar for lang tid. Vi håper derfor de faglige vurderingene blir tatt på alvor og vektlagt når den politiske prosessen frem mot Stortingemeldingen om nasjonal transportplan (NTP) starter.

2 svar til “Nasjonal transportplan på vei inn i sila?”

  1. Tekna gir fagmiljøene mye støtte gjennom sin høringsuttalelse til NTP-forslaget som nå er i departementet for å bli belagt med politikk. Vi har fulgt utviklingen av NTP-forslaget gjennom referansegruppen, faglige aktiviteter og fått solide innspill om utfordringer i samferdselssektoren. Forslaget fra fagfolkene er utarbeidet med politiske signaler om JA til satsing for bedre infrastruktur. Gjentatte ganger er det uttalt at det er uforsvarlig med noe annet enn store påplussinger de kommende årene. En vil heller ikke oppnå politiske målsettinger med «business as usual.» Nylig registrerte vi at den nye statsråden forsøker å dempe forventningene – hun har nok begynt å slipe sila. Høringnsinnspillet fra Tekna kan du lese her http://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/teknamener/uttalelser

  2. Rådgivende ingeniørers forening har i sin høringsuttalelse til nasjonal transportplan regnet seg frem til at en økning av samferdselsbudsjettet med 45% må til bare for å opprettholde dagens standard. Først med tilleggsbevilgninger over dette nivået kan politikerne med rette si at det satses.

    Høringsfristen for uttalelser til samferdselsetatenes forslag til nasjonal transportplan 2014-2023 går ut i dag. RIFs og andre innkomne høringsuttalelser finner du her: http://www.regjeringen.no/nn/dep/sd/dokument/hoyringar/Hoyringsdokument/2012/horing—forslag-til-nasjonal-transportp/horingsuttalelser.html?id=691462

    Du kan også gi dine personlige innspill på en egen blogg: http://blogg.regjeringen.no/ntpdiskusjon2012/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *