Fritt landmålervalg

Fritt landmålervalg er et forslag om oppheving av det kommunale monopolet på landoppmåling. Forslaget har sine motstandere og tilhengere.
Tekna Samfunnsutviklerne står i dag enstemming bak forslaget og inviterte 12.april til seminar om konsekvensene rundt fritt landmålervalg, som må omfatte blant annet sikring av kompetanse og et system for autorisasjon.

Bakgrunn

I hele 2015 har Tekna Samfunnutviklerne hatt en god og grundig behandling av temaet fritt landmålervalg. Det kulminerte i et enstemmig styrevedtak som støtter utredning av fritt landmålervalg og avvikling av det kommunale landmålermonopolet under forutsetning av at det opprettes en autorisasjonsordning som stiller konkrete krav til utdanning, jevnlig etterutdanning og soliditet.

Med forankring i styret hos Tekna Kommune og støtte fra Teknas president og generalsekretær, ble dette spilt videre til energi- og miljøkomitéen på Stortinget. Resultatet ble at Tekna fikk på plass et første skritt i retning av en autorisasjons- og sertifiseringsordning for landmålere, som Tekna Samfunnsutviklerne mener er nødvendig for å sikre kvalitet og kompetanse.
Følgende formulering ble vedtatt av flertallspartiene 3.mars i år:
«Stortinget ber regjeringen utrede forslag om hvordan arbeidet med eiendomsoppmåling skal organiseres, herunder vurdere en autorisasjons- og sertifiseringsordning for denne typer tjenester.»

Programmet

  Departementets arbeid med utredning v/ Dag Høgvard, KMD

Vi hadde tekniske problemer under denne presentasjonen, som ikke ble direktesendt. Vi beklager også at Dag Høgvard fra KMD ikke har rett navn på opptaket.

  Styrevedtaket i Tekna Samfunnsutviklerne v/ leder Arve Leiknes
  Bakgrunn for Tekna sitt engasjement i saken v/ Thor Egil Braadland, Tekna
  Den norske landmålerens bakgrunn og kompetanse v/ Leikny Gammelmo
  Endringer i matrikkelloven og fritt landmålervalg v/Arild Iversen
  Ekspertuttalelsen v/Leiv Bjarte Mjøs
  Diskusjon (mulighet til å delta via kommentarer nedenfor)

Tekna Samfunnsutviklerne ønsker en faglig diskusjon med medlemmer og andre interesserte og vi anbefaler deg som er opptatt av problemstillingen om å følge med på nettet. Du kan også delta med spørsmål og kommentarer i kommentarfeltet nedenfor. Kommentarer vil tas opp på direkten.

Engasjer deg! Du er hjertelig velkommen til en spennende formiddag.

41 svar til “Fritt landmålervalg”

 1. Nå har jeg gjennom diverse, teoretisk funderte innspill prøvd å påvirke denne saken, uten å vinne frem. Det er ingen av bidragsyterne som gjør et forsøk på å svare på det grunnleggende spørsmålet: Hvorfor? Poenget er dog hele tiden at god praksis må være basert på god teori!

  Da prøver jeg en praktisk tilnærming: Gjør en analyse av hva en italiensk Geometra leverer (for å skape trygghet mellom alle som er berørt, herunder offentlige etater som i større eller mindre grad har enten overvåket eller utøvet myndighet vedrørende en fast eiendom).

  For en gammel mann med faglige interesser på området, var det en fornøyelse å se hvilken grad han evnet å beskrive de fysiske egenskapene ved en eiendom og alle rettigheter som lå til denne, og alle rettigheter andre eiere hadde på den – og at alt var «lovlig» ( hva hvordan, når.): Han dannet et pålitelig bilde av eiendommen. Her kan man snakke og et arbeid som har karakter av den profesjonen som Samfunnsutviklerne er på desperat leting etter. Å rote rundt med et 2D bilde av en tomteparsell, har nesten ingen ting til felles med Geometraens oppgaver.

 2. Det er ulike erfaringer – også med Kommune-Norge. Kompetanse er ulikt fordelt, både i det private og det offentlige. Det er mange små kommuner hvor kompetansen så absolutt må diskuteres.

 3. Hei – vi vil takke hjertelig for alle som har bidratt med innspill og kommentarer til gårsdagens arrangement. Vi satte stor pris på hver enkelts bidrag.

  Presentasjonene ligger nå ute og vi oppfordrer dere også til å fortsette den faglige diskusjonen her på bloggen. Styret vil fange opp innspill som kommer frem her. Disse tas med videre i prosessen.

  Mvh

  Tekna Samfunnsutviklerne, sekretariat

 4. Problemer i etterkant på grunn av manglende oppmøte, problemer på grunn av private avtaler som ikke er registrert, problemer på grunn av feil i målte koordinater… Dette har jeg aldri opplevd problemer med, men så har jeg bare jobbet med kommunal oppmåling i 28 år. Debatten bør forholde seg til de problemene som er reelle og av et visst omfang. Avgjørelsesmyndighet ved grensetvister ville være et langt steg i riktig retning!

 5. Undersøkelse utført av Leikny Gammelmo viser at de fleste landmålere i kommunene har mer enn 2 års høyere utdanning, i tillegg til relevant arbeidserfaring. Hvorfor blir det da fremstilt at den norske landmåleren ikke har kompetanse? Hvor mye mer kompetanse enn dette bør man ha?

 6. Tillit til landmålerforetak er avgjørende, og jeg velger å anta at kommunene oppfattes som mer objektiv i sin forvaltning av saksforhold som innebærer skjønnsvurderinger. Hvordan løses utfordringen med at to parter ønsker å stille med hvert sin landmåler under oppmålingsforretningen?

 7. Til eksperpanelet:
  Tror dere en privat landmåler vil ha like stor troverdighet fra partene i marka som en kommunal landmåler som er engasjert av en av partene?

 8. Kommentarer til Iversen fra GB:
  Hvorfor vil fritt landmålervalg gi flere utøvere?
  Den eksterne kontrollen ved matrikkelføring – vil ikke den medføre mer arbeid og økt byråkratisering?
  På hvilken måte vil fritt landmålervalg gi bedre tilgang? I mindre senrale strøk er det vel heller fare for mindre tilgang!
  Er det sikkert at prisen vil gå ned og/eller bli mer rettferdig? Er det nødvendigvis mer rettferdig at noen må betale mer på grunn av vriene naboer som får tiden til å gå enn at det er forutsigbare gebyr basert på arealstørrelse etc.?

  Kommentarer til Mjøs:
  Klage som forbrukerklage – dette vil jo være kundens mulighet, men hva med naboer? Hvem skal avgjøre skillet mellom tjeneste og myndighet, les: forretning og matrikkelføring. Ikke mange «kunder» vil klare dette skillet.
  Manglende samsvar mellom plan og terreng løses ikke av fritt landmålervalg, dette reguleres av pbl. Men private landmålere er vel ofte inne i bildet for å kontrollere i dag?

  Generelt:
  Fritt landmålervalg løser ingen problemer, men økt bruk av private landmålere – også fra kommunens side, og økte krav til gjennomføring av plasserings- og beliggenhetskontroll m.m. vil avhjelpe mye.

 9. Er norsk rettsystem klar til å motta flere saker om grensetvister og behandle de iht. gitte firster?

 10. Spørsmål til Iversen: hvordan vil vi få flere sikre grenser i matrikkelen? Det er fremdeles grunneier som må be om tjenesten/oppmåling. Private firma kan ikke gå ut i marken og fritt måle opp grenser som ikke er matrikkelført/har dårlig kvalitet i matrikkelen.

 11. Iversen sier at oppgavene rundt oppmåling er enkle men likevel bør det være krav til kompetanse.. Er ikke dette litt selvmotsigende? Vil egentlig en oppheving av det kommunale monopol føre til en bedre kvalitet? Slik jeg ser det er det en autorisasjon som vil føre til bedre kvalitet.

 12. Jeg håper det legges ut video fra møtet som man kan se senere. Det var umulig å komme inn på direktesendingen.

  1. Opptakene vil bli lagt ut på bloggen i ettermiddag. Nå skal vi også være tilbake på direktesending!

 13. «Tekna kjemper for deg og faget du brenner for», dette er hva som møter deg når du slår opp Tekna på nettet. Er det slik de siterer ovenfor er jeg utrolig lettet over at jeg selv er medlem i Nito. Den som jobber i kommunen og fortsatt er medlem av Tekna kommune etter dette må etter min mening være gal. At en fagorganisasjon kan gå inn å støtte noe som kan gravlegge enkelte medlemmers egen arbeidsplass er helt utrolig….
  Meld dere inn i Nito mens det ennå er håp…..

  1. Er argumentet omkring tema; vurdera korleis eigedomsmåling kan utførast best mogleg, eller er målet å oppretthalda kommunale arbeidsplassar ? Tekna er opptatt av kva som kan fagleg forsvarast. Sysselsetting er ei anna vurdering. Det er heller ikkje noko i forslaget frå Stortinget som seier at kommunar framleis ikkje kan driva med eigedomsmåling.

 14. Server er desverre fremdeles nede.
  Vi starter fordragene nå – som det vil bli tatt opptak av. Kommer server opp – går vi LIVE umiddelbart. Alle foredrag blir gjort tilgjengelige på bloggen vår.

 15. Vi tar for øyeblikket opptak av sendingen. Direktesending vil bli overført så fort det lar seg gjøre.

  1. Vi starter kl. 11.50 om server er oppe igjen.

   Velkommen tilbake!

   Mvh

   Tekna Samfunnsutviklerne

  2. Leverandøren har nettproblemer, det jobbes med saken! Dersom det ikke er i orden 11.50 vil det bli lagt ut opptak i etterkant av arrangementet, men vi vil gå over til direktesending så fort vi kan.

 16. Tekna’s holdninger til denne saken har skapt sterke reaksjoner hos medlemmer i Fredrikstad og vi er sterkt uenig i at Tekna som fagorganisasjon går inn for å privatisere kommunal landmåling.
  Så vidt vi kjenner til har ikke dette temaet vært diskutert med våre medlemmer. Generelt stiller vi oss undrende til dette. Vi synes disse spørsmålene kunne ha vært informert mye mer om underveis i prosessen slik at man hadde hatt mulighet til å komme med konstruktive innspill.
  Det er mangelfull og tynn argumentasjon i Tekna’s akseptering av privatisering. Saken er mer komplekst enn den vurderingen som Tekna har kommet frem til, og ekspertuttalelsene som er lagt til grunn, har ikke forankring i dagens virkelighet.
  Gjennom geovekstsamarbeid, har kommunene jobbet hardt i en årrekke for å få til en felles, nasjonal matrikkel, og vi er stolte av hvilket resultat vi sammen har klart å oppnå. Kvalitetsheving av matrikkelen er noe vi jobber med kontinuerlig i hver kommune. Ved en privatisering er vi sterkt bekymret for en dårligere kvalitet i matrikkelen. Dårligere kvalitet vil medføre en svekket leveranse av kommunalt kartgrunnlag tilpasset innbyggerne, private konsulenter og kommunal planlegging. Vi ser allerede i dag store utfordringer der hvor private aktører skal levere inn matrikkel informasjon. Ett eksempel kan være bygningsmasser som skal føres i matrikkel.
  Kommunene driver i dag en helhetlig veiledning i form av forhåndskonferanser/møter, og saksbehandling i form av tverrfaglig samarbeid. Dette for å oppnå gode løsninger og sørge for en helhetlig saksbehandling. Hvis landmåling og eiendomsforvaltning blir fjernet fra saksbehandlingen i kommunen, blir på sikt fagpersonene borte, og den totale saksbehandlingen blir svekket og oppbrutt.
  I dag er det store krav til dokumentasjon for den oppmålingsforretningen som blir utført i marka, bl.a. protokoll. Denne dokumentasjonen blir arkivert i hver kommune og er meget viktig for å kunne forstå og utføre nye oppmålingsforretninger siden. Ved privatisering vil ikke eiendomsarkivene bli opprettholdt og grunnlaget for å holde gode oppmålingsforretninger vil på sikt bli svekket.
  Når det gjelder sertifisering av landmålingstjenesten med formalkrav til utdanning, stiller vi oss positive til det. Men sammenhengen mellom å oppnå god kompetanse og privatisering klarer vi ikke helt å se. Det er også verdt å merke seg at denne saken engasjerer Storkommunegruppa, som representerer 80 % av de som driver med eiendomsmåling. Vi synes det derfor er merkelig at Tekna kommune kan stille seg bak dette forslaget.

  1. Hei

   Tusen takk for dine innspill. Tekna og Tekna Samfunnsutviklerne vil være til stede med innspill og utfyllende kommentarer under sendingen imorgen. Vi håper at du følger oss, og du er også velkommen til å delta med flere kommentarer underveis.

   Mvh

   Tekna Samfunnsutviklerne, sekretariat

  2. Så enig med Helene!
   Spørsmål til Tekna:

   1. Tror dere at det faktisk blir billigere for kunden med privatisering, når tjenesten skal momsbelegges?
   2. Vill alle parter i en oppmålingssak ha tillitt til rekvirentens landmåler, siden denne er betalt av rekvirent?
   3. Viss konsekvensene av fritt landmålervalg blir at matrikkelføringen flyttes til Hønefoss, hvordan skal da landmålerne skaffe seg nødvendig informasjon om historikken til eiendommene, eller stoler man blindt på informasjon som ligger i matrikkelen??
   3. Tror dere at konfliktnivået blir lavere eller høyere i oppmålingssaker blir lavere eller høyere med privatisering?

 17. Om en kommune velger å subsidiere gebyrer i sin teig for å tiltrekke utbygging må vel det være greit. Tror nok det blir ulike priser på tjenesten om de private overtar markedet. Gebyrforskjeller kan vel ikke være et godt argument for privatisering. Men, det vil vel være billigere å drive oppmåling med billig utenlandsk arbeidskraft.

 18. Her er det mange ubesvarte spørsmål. Jeg jobber som landmåler i Fredrikstad kommune og har gjort det i 13 år. Det virker som om det kun er teoretikere som har talerett i forbindelse med denne galskapen. Jeg sitter oppgitt på sidelinjen og ser på, og kan ikke i min villeste fantasi se noe positivt ved dette forslaget.

  At dette skal bli billigere for sluttbruker kan jeg ikke forstå. Det som skal privatiseres (landmålingbiten) er jo bare en del (ca. 40 %) av hele saksgangen. I tillegg må jo kunden også betale moms på det hele. Man må heller ikke glemme at det også skal være noen som skal tjene penger i motsetning til slik det er i dag, selvkostprinsippet.

  Hva med arkivering og dokumentasjon av det arbeidet som blir gjort. I dag blir alt dette lagret i eiendoms-arkivet for hver enkelt eiendom i hver enkelt kommune, hva skjer når dette skal privatiseres? Skal hvert enkelt firma ha sine egne arkiver? Skal hjemmelshaver sitte på dette selv? Eiendoms-historikken vil med dette forsvinne.

  Hva med klagerett? Slik det er i dag blir dette behandlet etter forvaltningsloven.

  Hvem skal sitte og matrikkelføre alle de endringene som blir gjort i matrikkelen?, har hørt noen rykter om at dette er tenkt skal ligge hos kartverket, da må de begynne å ansette folk for her blir det mye å gjøre.

  Hva med rådgivning til kundene, denne tjenesten er i dag gratis her hos oss. Tror nok ikke de private kommer til å sitte å gjøre dette gratis slik vi gjør det i dag.

  Her er det mange spørsmål og jeg har kun nevnt noen få.

  Slik jeg ser det er det bare en utvei på dette. Sertifiser de kommunale landmålerne og videreføre ordningen slik det er i dag…

 19. Jeg forundrer meg over Teknas engasjement i denne saken. At de konsulterer et «ekspertutvalg» som har svært begrenset erfaring fra kommunal oppmålingsvirkelighet, i alle fall i nyere tid, virker lite troverdig. At det er forankret i Tekna Kommune er enda mer forunderlig, da et overveiende flertall av Teknas medlemmer i kommunal sektor mener at oppmåling etter matrikkelloven bør være en kommunal forvaltningsoppgave. At det stilles krav til kompetanse er det bred enighet om så vidt jeg erfarer, men det må være knyttet til landmåleren som opptrer i marken og ikke til ledelsen av firmaet der landmåleren får sin lønn. En oppheving av den kommunale eneretten til eiendomsdeling og oppmåling vil utarme en nødvendig kompetanse i kommunene til å ivareta lovpålagte oppgaver med Det offentlige kartverket og kompetanse for å vurdere det arbeidet som eventuelle private operatører gjør som grunnlag for matrikkelføringen som kommunene fortsatt skal ha ansvar for.

  1. Tusen takk for ditt innspill!

   Vi vil gi svar på dine spørsmål under seminaret på tirsdag og du er hjertelig velkommen til å bidra med videre innspill og kommentarer underveis.

   Mvh Tekna Samfunnsutviklerne, sekretariat

 20. Ekspertgruppe? Slik jeg ser det, har ingen av dem uttrykt en grunnleggende forståelse for hvofor det offentlige skal engasjere seg på dette området. Og da bli svarene dårlige.

  Hovedpoenget er trygghet og tillit på realkredttområdet, herunder effektiv pengeflyt. Da trenger vi gode bilder av eiendommen (hele!), eieren og relasjonen mellom dem, eierskap ut. I en slik kontekst blir et svakt bilde en tomt pjuskete.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *